خدمات بیمه

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی دوره تابستان 1401

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی جامعه محترم پزشکی از تاریخ 1401/05/08 آغاز شد. توجه داشته باشید که شروع بیمه نامه از تاریخ 1401/06/01 لغایت 1402/05/31 است. باتوجه به جمعیت 350