فراخوان ها

فراخوان اجاره ملک بصورت مزایده

صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به اجاره یک واحد با کاربری اداری در طبقه چهارم به متراژ حدودی 235 متر به