واحد وام

واحد وام

وام عادی

پرداخت وام عادي تا سقف 1،000،000،000 ریال به  شرح ذيل : هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان “هر کدام به تنهایی“  مي توانند نسبت به دريافت

واحد وام

وام زمرد

وام زمرد پرداخت وام تا سقف 1،000،000،000 ريال به شرح ذيل :  هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان “هر کدام به تنهایی“  ،مي توانند نسبت به

واحد وام

وام نور

پرداخت وام تا سقف 1،000،000،000 ريال به شرح ذيل :  (هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان “هر کدام به تنهایی“  مي توانند نسبت به دريافت 5

واحد وام

وام طلائی

پرداخت وام طلايي تا سقف 1،000،000،000 ريال به شرح ذيل مي باشد : هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان “هر کدام به تنهایی“  مي توانند نسبت

واحد وام

وام نوین

پرداخت وام نوين تا سقف 1،000،000،000 ريال به شرح ذيل مي باشد : هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان “هر کدام به تنهایی“  مي توانند نسبت