صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی

پرداخت وام

50 میلیون تومان
هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان
“هر کدام به تنهایی”  مي توانند نسبت به دريافت
وام به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال اقدام نمايند.

پیش ثبت نام وام

  • این فیلد برای اعتبار سنجی استفاده میشود و باید بدون تغییر باقی بماند.

کارمزد %3

مبلغ وام 2.5 برابر سپرده

تعداد اقساط 2 برابر مدت سپرده گذاری

کارمزد %4

مبلغ وام 2 برابر سپرده

تعداد اقساط 2 برابر مدت سپرده گذاری

کارمزد %4

مبلغ وام 1.8 برابر سپرده

تعداد اقساط 3 برابر مدت سپرده گذاری

کارمزد %5

مبلغ وام 1 برابر سپرده

تعداد اقساط 2 برابر مدت سپرده گذاری منهای 2

کارمزد %4

مبلغ وام %80 سپرده

تعداد اقساط 3 برابر مدت سپرده گذاری منهای 4