تسهیلات زمرد

پرداخت تسهیلات تا سقف 5،000،000،000 ريال به شرح ذيل : هر يك از اعضاء محترم سازمان مي توانند نسبت به دريافت تسهیلات تا سقف 5،000،000،000 ريال تسهیلات اقدام نمايند. مبلغ…

تسهیلات نور

پرداخت تسهیلات تا سقف 5،000،000،000 ريال به شرح ذيل : هر يك از اعضاء محترم سازمان مي توانند نسبت به دريافت تسهیلات تا سقف 5،000،000،000 ريال تسهیلات اقدام نمايند. با…

تسهیلات طلائی

پرداخت تسهیلات طلايي تا سقف 5،000،000،000 ريال به شرح ذيل مي باشد : هر يك از اعضاء محترم سازمان مي توانند نسبت به دريافت تسهیلات تا سقف 5،000،000،000 ريال تسهیلات…

وام نوین

پرداخت وام نوين تا سقف 5،000،000،000 ريال به شرح ذيل مي باشد : هر يك از اعضاء محترم سازمان مي توانند نسبت به دريافت تسهیلات تا سقف 5،000،000،000 ريال تسهیلات…

سامانه تجهیزات دفاع شخصی

فروش تجهیزات دفاع شخصی یکی دیگر از خدماتی است که در صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی به جامعه پزشکی ارائه می گردد. در این طرح پزشکان می توانند…

سامانه تامین اجتماعی​

بیمه تامین اجتماعی یکی از خدماتی است که در صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی به پزشکان و پیراپزشکان ارائه می گردد. در این طرح پزشکان و پیراپزشکان می…